Maasdriel

Gemeente Maasdriel sluit boekjaar 2019 positief af

0

De gemeente Maasdriel sluit het financiële boekjaar 2019 af met een positief resultaat. Wethouder De Vreede kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar: “In 2019 hebben we financieel scherp aan de wind gezeild waarbij blijvend aandacht is geweest voor de hoogte van de uitgaven. Door verantwoord financieel beleid te voeren is het gelukt met een positief resultaat van 1,2 miljoen euro af te sluiten.”  

Conform de doelen uit de begroting 2019 heeft Maasdriel plannen gerealiseerd die bijdragen aan de realisatie van het bestuursakkoord ‘Samen werken aan een krachtig Maasdriel’. Hierbij is veel ingezet op woningbouw, zorg en welzijn, (vrijetijds)economie, leefbaarheid en dienstverlening. Op basis van een laatste inventarisatie kan geconstateerd worden dat Maasdriel goed op koers ligt.  

Enkele hoofdpunten

In 2019 is een aantal grote projecten opgestart, maar zijn ook langlopende projecten afgerond. Zo heeft de raad op 26 juni 2019 het bestemmingsplan Buitengebied 2016 vastgesteld.  

Een andere belangrijke mijlpaal was, met het oog op de leefbaarheid, de vaststelling van het beleid Huisvesting Arbeidsmigranten Maasdriel 2019 inclusief het bijbehorend Uitvoeringsprogramma. De Maasdrielse aanpak trekt de aandacht van andere gemeenten in Nederland die ook veel arbeidsmigranten kennen.  

Ook is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) geactualiseerd. Met het GVVP en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma kunnen de wegen in Maasdriel worden verbeterd volgens het landelijke programma Duurzaam Veilig Wegverkeer.

Er is een stevige impuls gegeven aan kerngericht werken. De rollen van kernwethouders en kernmakelaars zijn in 2019 doorontwikkeld en ingevuld. Ook zijn de dorpsraden beter in positie gebracht. Zo organiseren kernmakelaars en de dorpsraden nu gezamenlijk per kern een jaarlijkse dorpsschouw.  

Tegenslagen

In 2019 heeft Maasdriel ook enkele tegenslagen gekend. Op het terrein van ruimtelijke ordening werd door de rechter een schadeclaim van 6,7 miljoen euro toegekend aan projectontwikkelaar Rubens.

Om de mogelijke tekorten van het Sociaal Domein op te vangen is in september een bestemmingsreserve van 3,0 miljoen euro gevormd ter dekking van de extra kosten Sociaal Domein tot en met 2021.  

Toekomst

Het college legt ieder jaar verantwoording af met het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaar 2019 zal herinnerd worden als het jaar waarin het coronavirus langzaam vat kreeg op de wereld. Begin 2020 is de impact wereldwijd geleidelijk duidelijk geworden. Het virus heeft op alles en iedereen impact, ook op gemeente Maasdriel.  

Wethouder De Vreede: “We kunnen met trots zeggen dat gemeente Maasdriel een gezonde gemeente is en hierdoor nog niet in financiële problemen is gekomen. Het is goed om terug te kijken op onze inspanningen en resultaten in 2019, maar nu ook in de wetenschap dat de crisis heeft geleid tot een enorme verschuiving van onze blik op de huidige maatschappij en ook gevolgen zal hebben voor onze inzet in 2020 en mogelijk verder.”

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Maasdriel