Altena

Niet alleen de landbouw de klos van provincie voorstellen

0
Foto: ZLTO - Hermen Vreugdenhil

In Dussen vond maandagmiddag 21/10 een speciale bijeenkomst plaats, vooruitlopend op het belangrijke besluit dat Provincie Brabant a.s. vrijdag gaat nemen. Deze bijeenkomst, georganiseerd door Zlto Altena-Biesbosch, werd behalve door leden Zlto ook bijgewoond door leden AJK en vertegenwoordigers uit de politiek van gemeente Altena.

Voornaamste eis aan de Provincie is om niet overhaast te werk te gaan maar eerst alle opties en gevolgen voor de sector maar zeker ook voor de economie te overzien. Inzet van de boeren wordt dan ook om de deadline van 1 april 2020 van tafel te krijgen en zo meer ruimte te krijgen voor nieuwe ontwikkelingen die echt iets toevoegen. De gevolgen voor de landbouw, als nu gepresenteerd kunnen desastreus gaan uitpakken en leveren bovendien niets op voor andere sectoren en stilgelegde projecten want in het voorstel is vastgelegd dat de reductiewinst niet mag worden ingezet voor andere ontwikkelingen dan natuur. Ofwel: niet alleen de landbouw is de klos!

Door de sector is afgelopen jaren al veel bereikt en boeren zijn zeker bereid om stappen te zetten maar geef ons de tijd was de boodschap; en met regels in lijn met andere provincies en landelijk beleid. Voorzitter Ariaan Straver vroeg de aanwezigen met klem om deze week met verstand actie te voeren. Zlto neemt daarmee nadrukkelijk afstand van gewelddadige acties. Hermen Vreugdenhil, Statenlid uit Altena, was aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden over de zeer ingewikkelde materie. ‘Vrijdag wordt razend spannend’ zoals hij het verwoordde: ‘D-Day voor de agrarische sector’.

Samen met de betrokken boeren en tuinders is een 10-standpunten plan op gesteld:

 1. Wij eisen dat de data van 1 april 2020 en 1 januari 2022 voor het indienen en realiseren van de vergunningen van tafel gaan. Het Provinciaal beleid mag niet strenger zijn dan het landelijk landbouwbeleid.
 2.  Met bijgevoegde voorbeelden maken we duidelijk dat wat de provincie Noord Brabant en het kabinet willen desastreus uitpakt voor veel van onze bedrijven. Bovendien kunnen we niet meer investeren in de maatschappelijke opgave zoals dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. Het traject dat we momenteel volgen is simpelweg niet realistisch, haalbaar en betaalbaar is vragen wij tijd en innovatiekapitaal. Wij kunnen dit niet realiseren zonder innovatiekapitaal en financiële middelen!
 3. Wij staan voor een duurzame landbouw met een zo laag mogelijk uitstoot stikstof in 2028. Die afspraak uit 2010 willen wij nakomen mits de Provincie dat ook doet. Het veehouderijbeleid in Brabant gaat ten koste van onze concurrentiepositie in Nederland, Europa en de wereld.
 4. Wij zijn voor een gebiedsgerichte aanpak met de boer en tuinders waarbij perspectief wordt geboden aan alle gebruikers van dat gebied.
 5. Wij staan volledig achter het invoeren van een drempelwaarde van 1 mol waardoor 80 procent van de vergunningen voor bijvoorbeeld woningen, economische activiteiten en landbouw snel kan worden toegekend. Ook het probleem van weidegang is daarmee grotendeels opgelost.
 6. Bij intern en extern salderen moet er geen koppeling komen met dier- en fosfaatrechten. Met een koppeling komt de stabiliteit en continuïteit van bedrijven in het gedrang.
 7. Bij intern en extern salderen moet de latente ruimte in tact blijven. Deze behoort toe aan de veehouder. Dit is noodzakelijk om ruimte behouden voor investeren in duurzaamheid, innovaties en bovenal bedrijfsopvolging naar de nieuwe generatie(s).
 8. ZLTO houdt onverminderd vast aan de rechtszaak die zij voert jegens de Provincie over de besluiten van 7 juli 2017 waarbij de juridische houdbaarheid en de haalbaarheid ter discussie staan.
 9. Bij het meten en monitoren van stikstofdeposities moet beter onderzocht worden wat de daadwerkelijke emissie, verspreiding en neerdaling voor effecten heeft van de soorten stikstof (NOx en NH3) gelet op de diverse sectoren en Natura200 gebieden.
  Daarnaast moet een gedegen onderbouwing plaatsvinden van dan de te nemen maatregelen getoetst op effectiviteit, haalbaarheid en betaalbaarheid. Dat is absoluut noodzakelijk om draagvlak te vinden en vertrouwen terug te krijgen.
 10. Wij geloven in ‘Boeren hebben een Oplossing’. Dat geldt voor de maatschappelijke opgave van CO2 opslaan, dierenwelzijn, biodiversiteit, kringlooplandbouw en het maatschappelijk draagvlak! Boeren willen hierin investeren zodat ook voor de lange termijn verduurzaming van de sector wordt geborgd met het oog op bedrijfsopvolgers Met de huidige voorstellen is dit onmogelijk. Het zal leiden tot ontwrichting van het platteland met alle gevolgen van dien.

Foto: ZLTO – Hermen Vreugdenhil

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena