Altena

Inloopavond Fort Giessen 4 december: inrichting Andelsch Broek / Pompveld

0

Dinsdag 4 december aanstaande organiseren Waterschap Rivierenland en Brabants Landschap een inloopbijeenkomst op Fort Giessen. Het gaat over de maatregelen die uitgevoerd gaan worden in het natuurgebied Pompveld – Andelsch Broek tussen Andel en Babyloniënbroek. De inspraaktermijn op het ontwerp-projectplan eindigt op 2 januari 2019.

Waterschap Rivierenland en het Brabants Landschap werken samen aan de inrichting van het gebied Andelsch Broek & Pompveld waarmee de waterhuishouding en natuurwaarden worden versterkt. In 2017 is er open water en moeras aangelegd in het gebied. Met de aanleg van deze waterberging ontstaat er meer ruimte om hevige piekbuien op te vangen. Het open water draagt daarmee bij aan een nog beter klimaatbestendig watersysteem in de regio.

Natuur en Recreatie
Het gebied wordt in 2019 verder ingericht. Zo wordt het peilbeheer geoptimaliseerd door het plaatsen van een visvriendelijke gemaal en wordt de A-watergang tussen het Andelsch Broek & Pompveld omgeleid. Het bestaande helofytenfilter, dat de waterkwaliteit verbetert, wordt uitgebreid en verbeterd. Daarnaast wordt het Andelsch Broek Zuidoost ingericht als nieuwe natuur door o.a. de aanplant van bos. Om de kans op wateroverlast in de regio te beperken, worden tegelijk twee duikers vervangen: aan de Midgraafweg en aan de Mostaardweg. Ook krijgt recreatie meer ruimte.

Inloopavond Fort Giessen
In het kader van de Waterwet is een ontwerp-projectplan geschreven, waarbij rekening wordt gehouden met de Natura2000 doelstellingen. Zo wordt er voldoende geschikt leefgebied voor de kleine en grote modderkruiper ontwikkeld. Het ontwerp-projectplan kunt u op de inloopavond 4 december tussen 19.00 en 21.00 uur inzien op Fort Giessen, Giessensesteeg 2 in Giessen.

Kunt u die datum er niet bij zijn, maar wel meer willen weten over het ontwerp-projectplan? Dan kunt u het ontwerp-projectplan ook inzien op het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland aan de Blomboogerd 1 in Tiel of online. Of u kunt contact opnemen met de heer S.A. Opić, van het Team Projectmanagement en Ondersteuning van de afdeling Weg- En Waterbouw, bereikbaar onder telefoonnummer 0344 – 649 362 of s.opic@wsrl.nl.

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Andere soortgelijke berichten

Meer uit Altena